Ämnesområde

Transporter och drivmedel

Att ha en fossiloberoende fordonsflotta innebär att beroendet ska minska från nuvarande 85 procent till 10 eller 20 procent. Det ska bli verklighet genom energieffektiva val av transporter, elektrifiering, mer energieffektiva motorer och effektivare bränsleframställning. Rötning, jäsning och förgasning är framtidens processer tekniskt sett, men kan de bli kommersiellt gångbara?

Vår forskning samordnar teknisk utveckling kring framställning, distribution och användning av energigaser och sprider kunskap om energigaser. Fokus ligger på förnybara gaser från rötning och förgasning. Tillsammans med företag och med myndigheter utvecklar vi nya möjligheter för energigaser att bidra till ett hållbart samhälle.Hänt inom området

Kvalitet viktigt när sol och vind blir gas

När mer förnybar gas produceras och exporteras till gasnätet uppstår en ny situation för nätoperatörerna och i förlängningen även för kunderna. Det handlar om att kunna mäta och säkerställa kvaliteten på den gas som levereras till slutkunden visar ny forskning vid Lunds universitet.

2 dec 2016 - Transporter och drivmedel


Biogasens roll i den hållbara staden

Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Biogas har en viktig roll att spela i den omställningen. Användning av biogas tillför ingen koldioxid till atmosfären. Avfall från stad och landsbygd är en resurs som ger vinster i form av minskad klimat- och miljöpåverkan, en lägre grad av övergödning och bättre luftkvalitet.

25 nov 2016 - Transporter och drivmedel


Vallodling kan bidra till klimatnytta

Att introducera gräs i spannmålsväxtföljden i Skåne och Västra Götaland skulle kunna bidra med mer biogas än hela dagens svenska biogasproduktion. Det motsvarar 0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

1 aug 2016 - Transporter och drivmedel


Hur mycket biogas räcker en familjs avfall till?

Energiforsk gör en faktasammanställning om biogasens roll som energibärare i den hållbara staden. Det är Anton Fagerström som ansvarar för arbetet som görs på uppdrag av Gasnätet Stockholm, EON och Göteborg Energi.

16 maj 2016 - Transporter och drivmedel


Rapporten Fossil free tissue drying är publicerad

I den här förstudien har forskarna undersökt vad som händer vid ett byte från gasol till gas från termiskt förgasad biomassa vid torkning av mjukpapper i ett bruk med en maximal gasolförbrukning motsvarande 7 MW.

27 jan 2016 - Transporter och drivmedel


Visa fler nyheter

Konferenser och utlysningar

10 maj
2017

15 maj
2017
Luleå tekniska universitet
Svenskt vattenkraftcentrums konferens

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

18 maj
2017


14 jun
2017
City Conference Centre, Stockholm
Framtidens elmarknad

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
2017


23 jan
2018