Våra trycksaker och annat informationsmaterial

Informationsmaterial

Det mesta av det informationsmaterial som Energiforsk producerar finns digitalt. Merparten går att ladda ner kostnadsfritt här på webbplatsen. Förutom rapporter tar vi fram andra typer av material som foldrar och broschyrer. I vissa fall har vi dem även i en tryckt version, det anges i så fall i beskrivningarna av de olika publikationerna nedan.

 

 

Krafttag Ål 

Krafttag ål – ett program med åtgärder och kunskap om ål och vattenkraft. Nu har vi tagit fram en sammanfattande skrift om programmet och de fem projekt som just nu pågår.

Krafttag ål, är ett forskningsprogram som drivs i samverkan mellan Energiforsk, Havs- och vattenmyndigheten och ett antal vattenkraftföretag. Programmet består både av forsknings- och utvecklingsprojekt och av frivilliga, konkreta åtgärder.

Resultaten av programmet ska öka kunskapen om hur tekniska lösningar i kraftverk kan förbättra ålens passage nedströms. Syftet är också att ta reda på vilka faktorer som påverkar utvandringen av blankål och hur skonsam drift kan användas i perioder med stora mängder av vandrande ål. Ladda ner foldern som ger en översikt av projekten i text och bild, eller läs mer om programmet här!

 

Processindustrin och nollvisionen 

Energiforsk har tagit fram en dokumentation som beskriver bakgrunden till CCS i Sverige och vad som skulle krävas av olika aktörer för att CCS ska kunna bli verklighet i Sverige före år 2050.

Svensk basindustri har en världsledande position inom hållbar tillverkning. Det beror på att vi har processer med unikt låga utsläpp av koldioxid. De totala, svenska utsläppen var knappt 54 miljoner ton 2014 varav cirka en fjärdedel, trots långtgående åtgärder, kom från processindustrin.

Det finns egentligen inga realistiska alternativ till koldioxidavskiljning och lagring, så kallad CCS, om utsläppen från processindustrin ska ha upphört år 2050. Tekniken skulle kunna hjälpa svensk industri att ta täten i hållbar produktion och bidra till ett utsläppsbegränsatsamhälle mot seklets mitt. 

Kan beställas i tryckt version samt laddas ned som pdf.

Beställ via kontakt@energiforsk.se. Uppge rapportnummer, namn, adress, postnummer och ort.

 

Fjärde generationens kärnkraft

Fjärde generationens kärnkraft diskuteras numera i olika sammanhang inte enbart bland forskare och ingenjörer utan också av politiker, journalister och mer i allmänhet. Här finns nu både en rapport och en kortfattad skrift som svarar på några av de vanligaste frågorna kring ett system av fjärde generationens kärnkraft – vad tekniken kan göra, vilken roll den kan tänkas få och när den kan finnas på plats.

Daniel Westlén, som har disputerat inom reaktorfysik, har tagit fram texten och ansvarar för faktainnehållet i såväl rapport som den svenska och engelska kortversionen. Carl Hellesen från Uppsala Universitet och Carl Berglöf på Vattenfall har båda bidragit vid framtagandet av texten. Idén till den här faktaskriften kommer från Energiforsks styrgrupp för kärnkraftforskning.

Här kan du ladda ned den svenska kortversionen och engelska kortversionen som pdf. Ladda ned rapporten.

 

 

Biogas i den hållbara staden

I foldern Biogasens roll i den hållbara staden, som Energiforsk har tagit fram på uppdrag av Gasnätet Stockholm, E.ON Gas och Göteborg Energi, skildras biogasens nuvarande och framtida roll i en modern hållbar stad. En viktig fråga är hur kretsloppet från människa och produktion till energianvändning kan slutas. Hur det kan se ut illustreras i ett räkneexempel utifrån en genomsnittsfamilj.

År 2050 ska Sverige ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biogas har en viktig roll att spela i den omställningen. Användning av biogas tillför ingen koldioxid till atmosfären. Avfall från stad och landsbygd är en resurs som ger vinster i form av minskad klimat- och miljöpåverkan, en lägre grad av övergödning och bättre luftkvalitet.

Ladda ned som pdf

 

Gasdrift av fordon

Gasdrift av fordon är en broschyr som ger aktuell och lättillgänglig baskunskap, statistik och status för gasdriven transport, med fokus på vägfordon och fördelarna med biometan som fordonsbränsle. Broschyren avhandlar bland annat svensk och internationell marknad för gasfordon, emissionsbilden för gasdriven transport jämfört med diesel, beskrivning av forskningsläget för den framtida gasmotorn med gasens låga emissioner men diesellik prestanda, och fakta om gasdrift på räls, till sjöss och i luften.
Målgrupp: Broschyren vänder sig såväl till aktörer inom energibranschen, till beslutsfattare i olika positioner i samhället som till intresserad allmänhet. 
Omfattning: 24 sidor A5
Pris: 20 kr+moms per styck (minst 25 ex.). Frakt tillkommer.
Beställ via malmokontoret@energiforsk.seUppge rapportnummer, namn, adress, postnummer och ort.
PDF: Foldern kan också laddas ned som pdf.

 

Framställning av gröna gaser

Framställning av gröna gaser är en broschyr som ger aktuell och lättillgänglig baskunskap, statistik och status för olika tekniker för produktion av gröna gaser. Broschyren är en uppdaterad version av broschyren Basdata om Biogas och inkluderar förutom biogas från rötning och deponi nu även information om termisk förgasning, el-till-gas samt olika katalytiska bränslesynteser för framställning av syntesgas, vätgas, biometan, grön gasol, m.fl. 
Målgrupp: Broschyren vänder sig såväl till aktörer inom energibranschen, till beslutsfattare i olika positioner i samhället som till intresserad allmänhet. 
Omfattning: 20 sidor A5
Pris: 20 kr+moms per styck (minst 25 ex.). Frakt tillkommer.
Beställ via malmokontoret@energiforsk.seUppge rapportnummer, namn, adress, postnummer och ort.
PDF: Foldern kan också laddas ned som pdf.

 

Lagra energi och transportera gas

Lagra energi och transportera gas är en broschyr med aktuell information om hur gas transporteras i sverige både på landsväg och i ledning. Broschyren innehåller även information säkerhet och begrepp och förkortning inom gasdistribution. 
Målgrupp: Broschyren vänder sig till personer i och utanför gasbranschen som vill veta med om den svenska gasditributionen men kan också vara ett underlag för beslutsfattare.
Omfattning: 20 sidor A5
Pris: 20 kr+moms per styck (minst 25 ex.). Frakt tillkommer. 
Beställ via malmokontoret@energiforsk.seUppge rapportnummer, namn, adress, postnummer och ort.
PDF: Foldern kan också laddas ned som pdf.

 

Gasanvändning i bostäder och lokaler

För bostäder och lokaler har energigaser såsom naturgas, biogas, stadsgas, gasol många användningsområden. De främsta är uppvärmning, varmvattenberedning och matlagning men de kan också användas för exempelvis småskalig kraftvärmeproduktion och drift av värmepumpar. I ”Gasanvändning i bostäder och lokaler” behandlas olika existerande gasapparater för dessa olika användnningsområden samt installationsteknik och uppbyggnaden av värmesystem, lämpade för både småhus och större fastigheter. Därutöver behandlas översiktligt energigasers egenskaper och de regelverk som berör säkerheten hos komponenter och system.
Målgrupp: Handboken vänder sig främst till värme- och installationstekniker, gastekniker, konsulter, bygg- och fastighetsföretag, och kan fördelaktigt användas i utbildningssyfte inom dessa sektorer.
Omfattning: 128 sidor A4
Pris: 375 kr+moms per styck. Frakt tillkommer. 
Beställ via malmokontoret@energiforsk.seUppge rapportnummer, namn, adress, postnummer och ort.
PDF: Foldern kan också laddas ned som pdf.

 

Energigaser – produktion, transport och lagring

Energigaser tar en allt viktigare plats i det svenska samhället. Allt eftersom gassystemet utvecklas kommer fler människor och yrkesgrupper i kontakt med tekniska frågeställningar kring energigasernas framställning, distribution och lagring. Handboken "Energigaser - Produktion, transport och lagring" ger en sammanfattande baskunskap om de vanligaste energigasernas framställningssätt och de olika alternativ för distribution och lagring som idag används i Sverige.
Målgrupp: Handboken vänder sig till projektörer och konstruktörer engagerade i system för framställning, distribution och lagring av energigaser.
Omfattning: 179 sidor A4
Pris: 375 kr+moms per styck. Frakt tillkommer. 
Beställ via malmokontoret@energiforsk.seUppge rapportnummer, namn, adress, postnummer och ort.
PDF: Foldern kan också laddas ned som pdf.

 

Andra handböcker

Följande handböcker kan antingen laddas ned som pdf-fil eller beställas i tryckt version.

Pris: 375 kr+moms per styck

Beställ via malmokontoret@energiforsk.seUppge rapportnummer, namn, adress, postnummer och ort.