8 - 9 jun, Göteborg

Energigasteknik slutkonferens

Under två dagar redovisar vi intressanta resultat och de senaste forskningsrönen om förnybara energigaser och deras roll i ett hållbart energisystem. Hittills har vi ett 20-tal bekräftade presentationer från programmets olika områden och fyra spännande key-note föreläsningar.

 

Vem?

Mattias Goldmann, Fores kommer att koppla ihop programmets resultat med Sveriges politiska mål och ge en framåtblick över drivmedelsmarknaden. Filip Johnsson, Chalmers gör en utvikning om historiken och framtiden för svensk energigasteknik. Jakob Lagercrantz, Bästkusten talar om mål med Biodrivmedel 2030, Jonas Lindmark från Energimyndigheten berättar om kommande satsningar inom energigasområdet och hur myndigheten ser på forskningens framtid.

Vad?

Kom och lyssna till de senaste forskningsrönen, möt branschkollegor, träffa nya människor över goda luncher för att diskutera nya projektuppslag och bidra till att korsbefrukta energiområdet under en god konferensmiddag. Vi kommer att få presentationer av forskningsresultat och nya rön från programmets forskare och andra projektutförare.

Hur?

Anmäl dig till konferensen nu! Den vänder sig till alla med intresse för flytande och gasformiga biobränslen, för att få de senaste rönen och massor av ny kunskap under två dagar i juni. Och du som själv är med i programmet som projektledare eller projektutförare, programrådsmedlem eller fokusgruppsmedlem deltar till en kraftigt reducerad avgift. 

Var och när?

Energigasteknik slutkonferens äger rum på Clarion Hotel Post i centrala Göteborg, den 8 och 9 juni 2017. Som konferensdeltagare har du rabatt på boendet vid anmälan innan den 1 maj. Kontakta hotellet direkt och uppge att du är en anmäld deltagare till Energigastekniks slutkonferens.  https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-post/

Väl mött i ett försommarvarmt Göteborg den 8 och 9 i juni!

Anmäl dig här!

Om Samverkansprogram energigasteknik
Energigasteknikprogrammet startade 2013 och har bestått av drygt 30 projekt av varierande storlek och inriktning men alla med beröring på energigaser. Programmet ska öka tillgången till konkurrenskraftigt prissatta flytande och gasformiga biobränslen och stödja framväxten av inhemsk produktion av biobränslen för att minska behovet av oljeimport och för att skapa arbetstillfällen i svensk glesbygd. Mer om programmet, rapporter och resultat här! 

Concluding conference Energy gas technology

News about Energy gas technology concluding conference

Welcome to a conference that presents the most interesting results of the latest research on renewable energy gases and their role in sustainable energy. This far, we have about 20 confirmed presentations from areas within the program along with four exciting keynote lectures. 

Who?

Mattias Goldmann, Fores will link program results with Sweden's political objectives and provide a look ahead over the fuel market. Filip Johnson, Chalmers will give an overview on the history and future of Swedish energy gas technology. Jacob Lagercrantz, Bästkusten will talk about goals of biofuels in 2030, Jonas Lindmark, The Swedish Energy Agency will talk about future efforts regarding energy gases and how the agency looks at the future of research in the field.

What?

Come and listen to the latest research, meet industry colleagues, meet new people over good lunches to discuss new project ideas and contribute to cross-fertilize the energy sector during a good conference dinner.

We will have presentations of research results and new findings from the program's researchers and other project implementers. The conference program will be filled with exciting lectures. 

How?

Sign up for this conference, which is aimed at everyone with an interest in liquid and gaseous biofuels, where you will get the latest insights and lots of new knowledge during two days in June. If you are affiliated with the program as project manager or project implementer, program committee member or focus group member, you enjoy a greatly reduced fee.

Where and when?

Energy gas technology concluding conference is held at the Clarion Hotel Post in central Gothenburg, on 8 and 9 June 2017. As a conference participant, you get a discount on accommodation when booking before May 1. Contact the hotel directly and state that you are a registered participant of the conference. 

See you in a warm early summer Gothenburg, 8 and 9 in June!

Please sign up here!

 

Konferenser

3 apr
2017

10 maj
2017

15 maj
2017
Luleå tekniska universitet
Svenskt vattenkraftcentrum

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

8 jun
2017