1 oktober 2018
09:30
Frukost
10:00
Välkommen
Nu skördar vi frukten av all forskning i Smarta elnät och ser framåt på fortsatta utmaningar.
Peter Söderström
Ordförande i Smarta elnät och Asset Development Manager på Vattenfall
10:10
Modernisering av nätstationer – problem och möjligheter
Regleringen av nätägares möjligheter till intäkter, investeringar och avkastning har stor påverkan på strategier och tidsramar för att bygga ut ett elnät. Samtidigt flyttas fokus från frågor kring teknik till affärsmodeller och att tillgänggöra sitt tjänsteutbud.
Mikael Wämundson
DNV GL Energy
10:30
Att utnyttja ledningar och kablar närmare sina gränser
Här redovisas resultat som tyder på att det finns möjligheter att öka kapaciteten i nätet genom att utnyttja dynamisk belastbarhet för markkablar. Det gör att lokala elverk kanske inte behöver användas vid reservdrift och att nyinvesteringar kan undvikas under en övergångsperiod tills andra lösningar är på plats.
Oscar Lennerhag
MSc Independent Insulation Group
10:50
Smarta elnät - för vem?
Trots en omfattande forskning om människors samverkan med digitala system verkar det inte tillämpas inom smarta elnät. Om tekniken brister i användbarhet riskerar visionen med smarta elnät att inte förverkligas. Den här forskningen visar att det har varit ett för stort fokus på teknik framför sociala faktorer och att det är en utmaning att hitta en bra balans mellan automation och användarstyrning.
Cecilia Katzeff
KTH
11:20
Bensträckare
11:30
Att lokalisera icke-tekniska förluster och ställa funktionskrav på mätare
Forskning visar att installation av mätning i nätstationer kraftigt ökar möjligheterna att hitta brister i elnäten. För att identifiera svagheter i näten och för att kunna skärpa analyserna är det främst kompletterande mätdata från elmätarna som behövs. De viktigaste mätvärdena är spänning, reaktiv energi, och eventuellt effektvärden enligt den här studien av nätstatus baserad på dataanalys och avancerade algoritmer.
Mattias Persson
RISE
11:50
Lunch
12:50
Effekten av en marknadsstyrd effekttariff
I den här fallstudien har den marknadsstyrda effekttariffens effekt på lastkurvan studerats och forskarna har undersökt kundernas uppfattning om och förståelse för en effekttafiff. Studien genomförs inom ramen för ett pilotprojekt på Sandviken Energi Elnät AB och i nära samarbete med övriga nätbolag som omfattas av nätverket Elinorr. Resultaten visar att implementeringen av den marknadsstyrda effekttariffen, trots låg kännedom om dess existens, har haft en effekt på elanvändningsmönstret och att denna tenderar att öka över tid.
Cajsa Bartusch
Forskare på Uppsala Universitet
13:10
Teknik, mätning och juridik i ett fastighetskvarter med stora miljö- och energiambitioner
Hur kan ett mikronät påverkar lönsamheten för den lokala elproduktionen genom att överföra el mellan olika fastigheter utan att passera det externa elnätet? Kan energilager öka nyttan både för fastighetsägaren, för nätägarna och för samhället genom minskade koldioxidutsläpp? Det är några frågor som har besvarats i det här projektet.
Mattias Millinger
Energispecialist på NCC
13:30
Är de lokala elnäten rustade för elbilar och solceller?
För att klara målen om en fossilfri fordonsflotta är elektrifiering av fordon en viktig del och att optimeria effektuttaget är en betydande faktor i den utvecklingen. Samtidigt kan livslängden på näten förlängas genom att vi undviker överbelastningar. En studie tillsammans med Karlstad Energis elnät har tittat ner under timvärdet för att synliggöra hittills dold information om hur mycket effekt som egentligen finns tillgänglig för att ladda elbilar.
Joachim Lindborg
Teknisk chef för Sust, Sustainable innovation
13:50
Kort paus
14:00
Paneldiskussion med framtidsfokus
Ett samtal om behovet av fortsatt forskning och utveckling inom området elöverföring mellan Mikael Wämundson DNV GL Energy, Oscar Lennerhag i2group, Cecilia Katzeff KTH, Anders Lindström RISE, Cajsa Bartusch Uppsala universitet, Mattias Millinger NCC och Joachim Lindborg Sustainable Innovation.
Moderator: Torbjörn Solver
vice ordförande i Smarta elnät och avdelningschef på Mälarenergi Elnät AB
14:45
Kaffe
15:00
Dagen avslutas

Pris och anmälan

KOSTNAD

Seminariet är kostnadsfritt, och precis som många andra arrangörer, tar vi en no show-avgift på 500 kronor exklusive moms vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet. Du har givetvis möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe!

FULLBOKAT!

Nu är samtliga platser på seminariet bokade, men du har möjlighet att anmäla dig som reserv genom ett mejl till Susanne Stjernfeldt

Ladda ner