Nationalkommittén

Svenska Nationalkommittén för Cigre

Nationella kommittéer finns som lokala organisationer i de olika medlemsländerna. I Sverige företräds Cigre av Svenska Nationalkommittén för Cigre. Kommittén har ett sekretariat som föreslår ledamöter till organisationens internationella studiekommittéer, väljer ut tekniska artiklar till kongresser och föreslår kandidater till organisationens beslutande organ.

Varje studiekommitté upprättar, bevakar och fördjupar det aktuella delområdet enligt en aktivitetsplan. Kommunikationenen sker genom symposier, regionala konferenser, publikationer, tidningen Electra och tekniska broschyrer.

En studiekommitté består av en ordförande och upp till 12 ordinarie medlemmar och 12 observatörer, högst en per land samt en sekreterare. Dessutom kan ett antal experter utses som observatörer och delta i arbetet och under möten.

Varje studiekommittéansvarig ser till att utse svenska ledamöter för intressanta arbetsgrupper inom sitt ansvarsområde.

Sammansättning 2016

Ulf Moberg från Svenska kraftnät, ordförande

Abhay Kumar från ABB Power Systems, vice ordförande

Jörgen Blennow från Chalmers Tekniska Högskola

Mehrdad Ghandhari från Kungliga Tekniska Högskolan

Per Norberg från Vattenfall Eldistribution AB

Peter Sigenstam från E.ON

Olof Samuelsson från Lunds Tekniska Högskola

Claes Bengtsson från ABB

Susanne Olausson från Energiforsk, sekreterare