Mål och vision

Fjärrsyns mål och vision

Programmets vision är att fjärrvärme och fjärrkyla ska vara integrerade delar av framtidens hållbara energisystem där värme och kyla produceras och distribueras på ett hållbart sätt baserat på återvunnen energi.

Målet är att ta fram kunskap för att utveckla befintliga och nya fjärrvärme- och fjärrkylesystem som kan bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Det sker till exempel genom att utveckla nya system, underhåll och förbättring av befintliga system, genom storskalig lagring och användning av förnybar energi och genom värmeförsörjning i lågenergibyggnader.

Forskningen ska också förbättra förutsättningarna för samverkan mellan fjärrvärmeleverantörer och andra aktörer som har eller behöver värme och kyla, genom kunskap om beteendevetenskap, företagsekonomi, juridik och andra drivkrafter kopplat till fjärrvärme och fjärrkyla.

Inom programmet studeras regelverk och andra politiska insatser som påverkar fjärrvärme och fjärrkyla. Dels för att få ny kunskap om hur fjärrvärmens förutsättningar att bidra till ett mer resurseffektivt energisystem påverkas, dels för att ta reda på hur fjärrvärmen på bästa sätt bör förändras för att bidra till att förverkliga de energipolitiska ambitionerna mest effektivt.