Utlysning

Fjärrvärmeforskningen tar emot projektidéer!

Futureheat är en utveckling av Fjärrsynsprogrammet. Programmet ska ta fram den kunskap som behövs för att fjärrvärmeföretag också i fortsättningen ska vara framgångsrika och bidra till en positiv omställning av energisystemet. Vissa företag är redan nu under stark ekonomisk press, medan andra fortfarande har en god lönsamhet. Gemensamt för alla är att verksamheten och affären kommer att behöva förändras och förnyas om företaget ska vara framgångsrikt också framöver.

Med utgångspunkt från Futureheats programbeskrivning uppmuntrar vi nu projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in idéer till programmet. Ditt förslag ska vara tydligt kopplat till en eller flera av de forsknings- och utvecklingsinriktningar som anges i programbeskrivningen. Programmets styrgrupp kommer att värdera varje projektidé och därefter bjuder vi in de mest relevanta och lovande förslagen att presenteras genom en mer utförlig projektbeskrivning i ett senare skede.

Projektidén ska omfatta maximalt två A4-sidor och lämnas genom att fylla i ett formulär som finns här.

Komplett projektbeskrivning
Du som ansöker om projekt i Futureheat ska inte göra en komplett ansökan i det första skedet. Det kan hända att du som projektledare får en återkoppling från programmets styrgrupp och därmed ges möjlighet att anpassa projektet. Du kommer i så fall att kallas till en workshop tillsammans med en utvidgad styrgrupp.

Medfinansiering
Den fullständiga projektansökan bedöms av styrgruppen och beslut om stöd fattas därefter. I de fall det anses lämpligt kan du som projektledaren uppmanas att söka medfinansiering från Energimyndigheten. Det handlar i så fall om det planerade programmet inom värme och kyla som sannolikt är öppen från slutet av oktober fram till årsskiftet. (Länk till utlysningen kommer upp här när den finns tillgänglig).

Futureheat välkomnar även annan medfinansiering, exempelvis Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, UDI och liknande. I varje enskilt fall diskuteras hur den formella ansökan ska utformas. Till exempel kan olika projektansökningar paketeras till en gemensam ansökan som skickas till Energimyndigheten samtidigt som det utgör ett projekt i Futureheat.

Futureheats styrgrupp kan också lägga ut uppdrag för att få en specifik frågeställning besvarad, utan att en projektidé har lämnats till programmet.

Finasiering 
Projekt som bedrivs inom Futureheat ska planeras så att de kan slutredovisas under 2018, allra senast under första kvartalet 2019. Just nu har vi 4 500 000 kronor i projektmedel att fördela från programmet. Medfinansiering från annat håll är därför i de flesta fall helt nödvändig. En rimlig nivå på sökta projektmedel från Energiforsk, med tanke på den korta utförartiden är, 500 – 1200 kkr. Endast i undantagsfall kommer projekt som saknar annan finansiering att beviljas. Inkind-tid kommer inte att räknas som godtagbar medfinansiering. Projektförslag får gärna bestå av två steg så att en efterföljande ansökan kan göras efter ett första steg. Vi planerar för en sannolik fortsättning av Futureheat i en andra etapp under åren 2019 och 2020 där en forstättning av projektet är möjlig att genomföra.

Välkommen med projektidéer!
Skicka din projektidé via ansökningsformuläret.
Fredrik Martinsson är programkoordinator och svarar gärna på frågor.

Tidplan för ansökningsprocessen

Steg 1: Sista dag
att lämna in projektidé

Steg 2: Svar på projektidé meddelas

Steg 3: Sista dag
att lämna projektbeskrivning

Steg 4: Slutgiltigt beslut fattas 

2 november 2017

27 november 2017

21 december 2017

16 januari 2018

21 januari 2018
(vid behov)

 

   

 Mer om fjärrvärmeforskningen i Fjärrsyn och Futureheat här!