Utlysning

Utlysning Futureheat

Futureheat initierar och driver forsknings- och utvecklingsprojekt inom termiska energisystem. Resultaten ger underlag för att utveckla fjärrvärme- och fjärrkylasystemen och affären. Målet är att anpassa sig till den rådande situationen med ökad konkurrens, åldrande system och ett ökat krav på kostnadseffektivitet.

Energisystemet är i förändring och Sverige ska nå netto-noll-utsläpp till år 2045. Forskningen ska ha som utgångspunkt att se nya möjligheter snarare än att stanna vid att visa på brister och risker. Möjligheter finns både i att effektivisera de befintliga systemen och att anpassa äldre och nya system till omvärlds- och teknikutvecklingen. Detta samtidigt som kundernas preferenser tas tillvara. Programmet planeras att pågå mellan 2019 och 2021. 

Projektidéer önskas
Med utgångspunkt från programmets önskade FoU-inriktningar uppmuntrar vi forskare och andra utförare inom akademi och näringsliv att skicka in kortfattade projektförslag i ett första steg av två. Lägg in din projektidé i det här digitala formuläret. Tänk på att förslaget ska vara tydligt kopplat till en eller flera av de FoU-inriktningar som anges på första sidan i enkäten.

Programmets styrgrupp kommer att värdera de olika idéerna och vi bjuder därefter in projektledarna för de mest intressanta förslagen att i ett andra steg presentera en mer utförlig beskrivning både skriftligt och muntligt.

Omfattning och medfinansiering
Alla projekt i FutureHeat etapp II ska planeras så att de kan slutredovisas allra senast under hösten 2021, gärna tidigare. Parallellt med denna utlysning arbetar vi med finansiering av programmet varför den slutliga omfattningen blir klar i början av december i år.

I vissa fall kommer vi att uppmana dig som projektledare att söka medfinansiering från Energimyndighetens TERMO-program, som håller sin utlysning från slutet av oktober fram till 7 februari 2019. Här finns information om den öppna utlysningen. Även annan medfinansiering, exempelvis Vinnovas UDI-program eller liknande välkomnas. I varje enskilt fall kommer vi att diskutera hur den formella ansökan för medfinansiering ska utformas.

Projektförslagen får gärna bygga vidare på kunskap från tidigare projekt. Projektet kan ha allt från karaktären av kunskapssammanställning/syntes, vilket är typiskt för mindre projekt, till utvecklingsprojekt, typiskt större projekt. Projekt som söker mer än 5 miljoner kronor kommer inte att inkluderas i sökprocessen. En diskussion kan föras separat i de fall ett sådant större projekt anses vara intressant.

Notera att detta inte är den enda utlysningen som kommer genomföras inom programperioden.

Välkommen med din projektidé
Projektidéer skickas via ansökningsformuläret.
Det är Fredrik Martinsson som är programansvarig och svarar på eventuella frågor.

Tidplan 

Sista dag att lämna in projektidé -steg 1

Besked meddelas för steg 1

Sista dag utförlig beskrivning steg 2

Workshop och presentation av steg 2 ansökningar

Styrgruppen fattar slutligt beslut

Projektstart

2018-11-08

2018-11-30

2018-12-21

Ca 2019-01-20

Ca 2019-01-30 

Från februari om fullt finansierad

 

 

Utlysningar

Inga kommande händelser