Om programmet

Forskning i samverkan

Krafttag ål genomförs i samverkan mellan vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten. Energiforsk är sammanhållande för programmet. Programmet består av två delar med var sin budget, en del med åtgärder och en del med forsknings- och utvecklingsinsatser. De frivilliga åtgärderna kommer i huvudsak att vara fångst och nedtransport av blankål samt utsättningar av ålyngel. Utvecklingsdelen syftar till att öka kunskaperna om tekniska lösningar vid kraftverk för förbättrad nedströmspassage och vilka faktorer som påverkar ålens blankålsutvandring. Det senare kan vara tillämpbart för skonsam drift under perioder med stor blankålsutvandring, vilket i sig är ett nytt utvecklingsområde för detta program.

År 2007 antogs en ålförordning inom EU (EG nr 1100/2007) om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål. Baserat på denna förordning tog Sverige fram en plan för ålförvaltning 2008 (Jo2008/3901). I mars 2010 tecknades en frivillig avsiktsförklaring mellan sex vattenkraftföretag och Fiskeriverket för att öka överlevnaden hos utvandrande ål. Avsikten var att nå målet 40 procent överlevnad vid utvandring på fem års sikt efter den nationella ålförvaltningsplanens ikraftträdande år 2009. Programmet Krafttag ål startade 2011 i syfte att omsätta avsiktsförklaringen till handling.

Enligt Ålförvaltningsplanen betraktas Sverige som ett enda ålavrinningsområde för att vidtagna åtgärder ska bli maximalt kostnadseffektiva med störst effekt i form av ökad blankålsutvandring.

Under programmets första etapp genomfördes åtta utvecklingsprojekt. Projekten har höjt kunskapsläget vad gäller överlevnaden för ål vid passage av kraftverk samt visat på tänkbara tekniska lösningar för nedströmspassage. Bland annat finns nu ett modellverktyg som beräknar överlevnad vid ålpassage vid ett specifikt kraftverk. Tidigare har en schablon tillämpats för alla kraftverk. Projekten har varit av både teoretisk och praktisk karaktär. Rapporterna finns tillgängliga under Rapportsök.

Åtgärderna inom programmet bestod av två typer; utsättningar av ålyngel samt fångst och nedtransport av blankål förbi kraftverk. Den senare åtgärden genomfördes i de fyra vattendragen Göta älv, Lagan, Motala ström och Mörrumsån.

Sveriges Lantbruksuniversitet genomförde fördjupade kvalitetskontroller på den transporterade ålen i Göta älv år 2012, Motala Ström år 2013 och Lagan år 2014. Tre rapporter finns.

Flera vattenkraftbolag och Havs- och vattenmyndigheten står bakom satsningen på FoU.

Ladda ner folder

Forskning och utveckling har tre inriktningar

1. Skonsam drift
2. Fiskvägar 
3. Ålens vandring