Program

Miljöriktig användning av askor

Varje år produceras cirka 1,5 miljoner ton aska från förbränning när värme, ånga och el produceras i Sverige. Askorna kan i många fall användas, men måste när de är miljöskadliga tas ur kretsloppet på bästa möjliga sätt. Vår forskning tar fram kunskap som stimulerar användningen av askor med ingen eller ytterst liten risk för hälsa och miljö på kort och lång sikt. Målet med det här askprogrammet är att alla askor ska kunna återanvändas eller tas omhand på ett miljöriktigt sätt i förhållande till askan egenskaper och förutsättningar.

Det finns framför allt två möjligheter att använda askor på ett bra sätt som vi fortsätter att utveckla. Det är att återföra askan till mark för att kompensera uttaget av biomassa och att använda materialet i anläggningsbyggen. Här behövs fördjupad kunskap om askornas effekter på miljön, men också en dialog med olika aktörer som entreprenörer, energibolag, myndigheter och privatpersoner.

Askor är användbara i flera sammanhang bland annat som bindmedel, som ballastmaterial, på deponier, som täckning för gruvavfall, när muddermassor ska stabiliseras och i anläggningsbyggen. Rena trädbränsleaskor kan återföras till skogen och används då i produktionen av förnybara bränslen.

Men askorna är inte ett klart definierat material och askans funktion och nytta måste bevisas från fall till fall. Askans sammansättning och kvalitet beror på vilket bränsle som har använts. Det skulle underlätta kommunikationen med marknaden aktörer om askans egenskaper skulle kunna beskrivas och definieras bättre.

Forskningen i nuvarande programperiod pågår 2014 till och med 2016 och vår vision för askor är att de ska användas i ett uthålligt samhälle på ett ekonomiskt försvarbart sätt och med marginell risk för hälsa och miljö. Just nu arbetar vi med att ta fram ny kunskap inom områdena:

  • Tillväxteffekter vid återföring av aska
  • Uppföljning av användning av aska som konstruktionsmaterial
  • Klassificering av aska
  • Behandling och lagring.

Hänt inom programmet

Nytt om lagring av slagg från avfallsförbränning

En ny rapport från Miljöriktig användning av askor visar att det sätt på vilket slagg från avfallsförbränning lagras inte påverkar korrosionen eller utlakningen av ämnen från slaggen.

14 nov 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Helena Sellerholm
08-677 26 77​