Om programmet

Om programmet

Varje år produceras ca 1,5 miljoner ton aska som en del i energisystemet. Askorna är ett restmaterial från förbränning av fasta bränslen för produktion av värme, ånga och el. Askorna kan nyttiggöras eller bör, i de fall de är miljöskadliga, tas ur kretsloppet på bästa möjliga sätt.

Energiforsks Askprogram - Miljöriktig användning av askor har följande vision:"Askor används i ett uthålligt samhälle, ekonomiskt försvarbart och med ringa risk för hälsa och miljö".

Askprogrammet 2014-2016 ska verka för att kunskap tas fram till att stimulera användning av askor med ingen eller ringa risk för hälsa och miljö på både kort och lång sikt. Målet är att alla askor ska kunna återanvändas eller omhändertas på ett miljöriktigt sätt i förhållande till askornas egenskaper och förutsättningar.

Strategiska frågor som avses bearbetas under denna programperiod är:

  • Kommunikation med aktörerna (entreprenörer, materialägare, myndigheter, allmänhet)
  • Systemfrågor; var gör askorna mest nytta i hushållningen med naturresurser och konsekvenser av detta, sett i ett livscykelperspektiv
  • Kundanpassning; t ex ballast eller bindemedel i geotekniska användningar, kraven är olika och marknaden efterfrågar väldefinierade produkter
  • Certifiering och standardisering; avfall eller produkt
  • Åtgärder för att förbättre askornas kvalitet och därmed öka möjligheterna till användning

Planering för en fortsättning av programmet från 2017 och framåt pågår.