Projekt inom programmet

Projekt inom programmet

Inom programmet bedrivs ett antal projekt, se nedan. Merparten av dem kommer att slutredovisas under 2016 och rapporterna kommer att finnas på Energiforsks hemsida.

 • Behandling och återvinning av outnyttjade resurser i flygaska från avfallsförbränning
 • Omarbetning och uppdatering av klassningsmetodik för askor
 • Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska egenskaper
 • Tillväxteffekter av asktillförsel på skogsmark med varierande bördighet
 • Nyttiggörande av slaggrus i anläggningsytor utanför deponier
 • Lagringens påverkan på bottenaskans miljöegenskaper samt möjligheter att återvinna metaller
 • Effektivisering av transportkedjan för ökad askåterföring till skog
 • Slaggrus i markbyggnader, uppföljning och etablering av långsiktig försöksyta
 • Hållbar behandling av avfallsflygaska genom lakning, termisk behandling och zinkåtervinning
 • Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus- potential och matchning
 • Viltfoderproduktion på torvmark med hjälp av aska
 • Återföring av askor med naturligt innehåll av krom