Mål och vision

Varför smarta elnät?

Det finns ett stort intresse för att utveckla systemen kring elförsörjning för att kunna möta framtida krav, såväl förmodade som verkliga. Vi arbetar för att det svenska elsystemet ska anpassas till nya produktions- och förbrukningsmönster för att kunna bidra till minskad klimatpåverkan.

Mål med programmet är att:

• identifiera och genomföra strategiska utvecklingsinsatser genom att hantera frågeställningar och tekniska lösningar som krävs för att  på ett effektivt och samordnat sätt utveckla och bygga smarta elnät 
• öka kunskapen om hur energieffektivisering kan optimeras genom att planera och styra elanvändningen
• identifiera innovationsmöjligheter och genomföra dessa i mindre pilotförsök
• sprida resultat och ny kunskap i branschen för att höja kompetensnivån inom elnätsområdet
• utgöra en brygga mellan aktuella resultat från högskoleforskning och branschens möjliga applikationer