Utlysning

Utlysning av forskningsmedel Smarta elnät

I takt med att klimatpåverkan måste minska finns det ett stort intresse för att utveckla elsystemet i riktning mot nya produktions- och förbrukningsmönster. Målet med programmet Smarta elnät är att kunna styra flödet av el och att kunna byta information mellan olika aktörer på elmarknaden. Den här utlysningen är öppen till och med den 1 juli 2018. De prioriterade områdena har uppdaterats under våren 2017. Utlysningen omfattar ca 2,8 Mkr och vi fokuserar nu på att få svar på frågor inom områdena lokal optimering av kapacitet respektive mikro- och nanonät.

Nyttan med smarta nät är att elproducenter, nätägare och kunder ska få säkrare och effektivare leveranser och relevant information om avbrott och andra störningar. Ett smart nät underlättar också arbetet för producenter, nätägare och elhandlare eftersom det finns underlag för att utföra reparationer och underhåll, identifiera bortkopplade kunder och genomföra spänningsstyrning på ett enklare sätt och till lägre kostnad. Förändrad produktion och ett annorlunda konsumtionsmönster av el är också till nytta för samhället i stort genom att det blir en minskad miljöpåverkan och lägre förluster i överföringen av energi.

Lokal optimering av kapacitet – innovativa sätt att bemöta detta     

Att utreda problem med sammanlagring, d.v.s. hur effekttoppar och stora spänningsvarianser, som resultat av elbilar, solcellsystem, tåg- och bandrift och övrig intermittent produktion och last, kan hanteras i elkraftnät. Även i stor skala kan distributionsnät och stamnät komma att påverkas, dvs hur sammanlagring påverkar hela elsystemet. Målet är att kunna undvika onödiga investeringar och en lägre energiförbrukning för kunden. Den förväntade nyttan är minskade investeringskostnader vid utbyggnad på grund av minskade effekttoppar. Att utreda vilka algoritmer och principer som krävs för olika nätkonfigurationer för att bättre kunna skapa effektivare verktyg för att hantera sammanlagring. Förväntad nytta är förbättrad planering inför extrema situationer.

Att belysa hur mikronät kan användas vid olika kapacitetsnivåer för lokal optimering. Förväntad nytta är att synliggöra nya metoder för att hantera problem med sammanlagring och minska investeringskostnaderna.

Att utreda samverkan (laststyrning och balans) mellan produktion och konsumtion för att identifiera möjliga strategier för utnyttjandet och styrning av nät för att skapa säkrare, effektivare och stabilare nät. Den förväntad nyttan är en strategi för optimalt nätutnyttjande genom samverkan mellan produktion och konsumtion.

Småskaligt eller storskaligt energisystem?

Lagring och balanskraft samt smarta nät och flexibilitet på användarsidan.

Det talas om självförsörjning genom egen solel, vindkraft, bioenergi och egna batterier. Är trenden småskaliga självförsörjande system, eller storskaliga system där exempelvis solel från Sahara levereras till Europa? Kommer lagring och reservkraft att göra elen konstant tillgänglig i ett framtida energisystem eller kommer det att vara en självklarhet att vänta med aktiviteter som kräver mycket el till tillfällen när eltillgången är god?

Projekt ska genom att studera tekniska och affärsmässiga förutsättningar belysa vilken utveckling som förväntas komma inom exempelvis bostadsrättsföreningar, sjukhusområden, universitetscampus och större industrier genom att studera tekniska och affärsmässiga förutsättningar. Den förväntade nyttan är ny kompetens och nya affärsmodeller.

Krav på projekt i Smarta elnät

Frågeställningarna ovan ska studeras också med tanke på infrastrukturens säkerhet, inklusive personlig integritet användning av privata data och med tanke på de möjligheter som finns att optimera och styra elförbrukningen digitalt på såväl hushålls- som byggnadsnivå.

Vi är intresserade av projekt som till en låg kostnad demonstrerar nya tekniklösningar för att optimera och styra elnäten och anpassa verksamheten till ett framtida arbetssätt. Målet är en förnybar och distribuerad kraftproduktion, vilket kräver en flexibilitet av olika energikällor i ett decentraliserad, dubbelriktat och digitaliserat elnät.

Kan interoperabilitet, det vill säga förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra, möjliggöra uppkoppling och automation genom internet of things i elnätet? Målet för ett energiföretag är att vara mer flexibla och effektiva, att ha en bättre hantering av strömavbrott, att möjliggöra automatisk fjärrstyrning, att kunna använda energidata till nya tjänster, att förhindra strömstöld, att förutsäga tillgång och efterfrågan, att variera systemets prestanda och att kunna integrera alla typer av energi i ett elsystem.

Frågor om utlysningen besvaras av Susanne Olausson. Använd programmets underlag för projektansökan.

Välkommen med din ansökan! 

 Underlag för ansökan finns i dokumenten:

Programbeskrivning

Instruktion för projektansökan

Blankett för ansökan

 

Utlysningar

Inga kommande händelser