Projekt

Utbyggnad av solel i Sverige - möjligheter, utmaningar och systemeffekter

Foto: Pia Hedenskog

Solel har blivit en allt viktigare faktor i flera europeiska länders elsystem och utvecklingen har i vissa fall fått stor påverkan på elsystemet. I Sverige är bidraget från solel ännu marginellt men utbyggnaden har på senare år accelererat väsentligt. Vilka möjligheter, utmaningar och systemeffekter kan uppstå vid en kraftig expansion av solel i Sverige?

Projektet avser att analysera de möjligheter, utmaningar och systemeffekter som kan knytas till en signifikant expansion av solel i Sverige. Syftet är att få en djupare förståelse för viktiga systemeffekter av, och förutsättningar för, en större expansion av solbaserad elproduktion.

Projektet har tre delmål. Det första är att öka förståelsen för olika aktörers attityd till solel och de drivkrafter som finns för att investera i solel som finns idag för att investera i solel. Det kan vara som privat aktör, ekonomisk förening eller som kommersiell aktör. Attityder och drivkrafter kartläggs hos särskilt utvalda nyckelaktörer som idag är aktiva på solelsområdet som till exempel småhusägare, leverantörer av utrustning och elbranschen.

Projektets andra delmål är att identifiera och beskriva de viktigaste påverkansfaktorerna för solelexpansion i Sverige. Tidigare genomförda potentialbedömningar för solel sammanställs, och särskild vikt läggs vid identifierade drivkrafter och utmaningar. Med hjälp av resultatet från delmål ett och två, det vill säga potentialbedömningar och kartläggning av attityder, framställs möjliga utvecklingsvägar för solelsproduktion i Sverige mot 2050. Denna bedömning går i sin tur in som ingångsvärde i vår systemmodellering, vilket är det tredje delmålet i projektet.

Delmål tre är att analysera systemeffekter av en signifikant utbyggnad av solel i Sverige och att uppskatta klimatnyttan med sådan expansion. Med systemeffekter avses här i första hand hur den långsiktiga utvecklingen för det nordeuropeiska elsystemet påverkas av olika expansionstakter och – nivåer för solel framförallt i Sverige men även i resten av Nordeuropa. Det handlar om vilken annan kraftproduktion som trängs undan, påverkan på elprisbilden, förändringar i elhandeln mellan länder och mellan prisområden samt, inte minst, påverkan på CO2-utsläppen från det nordeuropeiska elsystemet. Dessa frågeställningar analyseras med detaljerade modellverktyg som beskriver de svenska och nordeuropeiska energi- och elsystemen. De modellverktyg som används för systemanalyser täcker in såväl det kortsiktiga perspektivet med timvis reglering som det långsiktiga perspektivet med det svenska och nordeuropeiska el- och energisystemens utveckling fram till 2050 givet en lång rad olika omvärldsförutsättningar.

Här kan du hitta de första resultaten från projektet:

 

Om projektet

Projektledare

Erik Axelsson, Profu. Erik arbetar som konsult och forskare inom energisystemanalys

Uppdragsgivare

SolEl-programmet samt Profu och Chalmers.

Tid

februari 2016 - december 2016