Om SVC

Samarbete industri, myndigheter och högskolor

Svenskt vattenkraftcentrum är ett centrum för utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar.

Vi bidrar med kunskap och kompetens till nytta för industrin, samhället och för universitet och högskolor. SVC skapar högkvalitativa och långsiktigt hållbara utbildnings- och forskningsmiljöer vid Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. Även Vattenfalls Älvkarlebylaboratorium är en viktig resurs i verksamheten.

Programmet har ett väletablerat utbyte mellan industri, myndigheter och högskola, en uttalad satsning på seniorforskare som utgör navet i de starka forskarmiljöerna, i forskningsprojekten, bland adjungerade professorer, i den experimentella verksamheten, i internationell samverkan och genom en forskarskola.

Forskningen är indelad i två områden:

Vattenbyggnad utvecklar verktyg och metoder för nybyggnation, förnyelse, drift och underhåll av konstruktioner i gruv- och vattenkraftindustrin för att säkerställa vattenkraftsproduktion och dammsäkerhet. Organisatoriskt sker detta i fyra verksamhetsområden. 

Inom kompetensområde Vattenturbiner och generatorer utvecklas verktyg och metoder för nybyggnation, förnyelse, drift och underhåll av vattenturbiner och generatorer för att säkerställa vattenkraftsproduktion och dess flexibilitet i kraftsystemet.