Utvärdering

Systemsyn och framåtblick säger utvärderingen

Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC samlar utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar och till nytta för industrin, samhället och högskolan. I år har en oberoende utvärdering av programmets tredje programperiod gjorts som visar att programmet på ett mycket bra sätt bygger broar mellan akademi och industri. Utvärderingen rekommenderar en fortsättning av programmet och pekar på att det bör göras tydligt hur man i praktiken ska arbeta med systemorienterade frågor.

Utvärderingen Svenskt Vattenkraftcentrum mellan 2013 och 2016 omfattar en analys av programmets övergripande och vetenskapliga mål, framgångskriterier, inriktning, styrning, samordning och arbetssätt. Två vetenskapliga expertteam har dessutom utvärderat det vetenskapliga innehållet. Slutsatserna från dessa utvärderingar  ingår i den övergripande analysen.

 –Utvärderingen ger mycket värdefulla slutsatser och rekommendationer, säger Sara Sandberg, tillförordnad områdesansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Det gäller både övergripande aspekter på verksamheten och detaljerade synpunkter som vi tar med oss när vi blickar framåt.

Styrning, arbetssätt och koordinering upplevs av alla berörda fungera mycket väl och Svenskt Vattenkraftcentrum har hittat ett effektivt arbetssätt. Energiforsk och dess kansli upplevs göra ett utmärkt arbete. Strukturen med de två kompetensområdena vattenbyggnad respektive vattenturbiner och generatorer är ändamålsenlig för att nå de övergripande målen. Projektgenereringen sker i programmets styrgrupper, och vanligen med företrädare från akademin som ledande. De företag som deltar i styrgrupperna kan bli mera aktiva och programmets närvaro i vattenkraftsföretagens praktiska verksamhet kan också utvecklas.

Den tekniska expertutvärderingen konstaterar att framgången för centrumets första uppdrag, att skapa ett stadigt fundament för utbildning och kompetensförsörjning inom området, nu verkar vara säkrad. Den övergripande utvärderingen är också enig med experterna och rekommenderar en fortsättning av programmet i en ny etapp. SVC är ett mycket bra sätt att bygga broar mellan akademi och industri, och det finns nu anledning att se hur centrumet på bästa sätt kan bidra till att åstadkomma innovation och uppväxling i industriell nytta. Till exempel skulle programmets styrelse behöver få accept för en starkare medverkan av styrgrupper och experter från referensgrupperna i att formulera projekt. En tydligare uppföljning av projekten i ett tidigt skede skulle också behövas för att säkerställa att projekten utvecklas i önskvärd riktning.

Utvärderingen föreslår att det bör göras tydligt hur SVC ska arbeta med systemorienterade frågor. Man säger bland annat att ett led i ett mer strategiskt grepp på systemfrågorna kan vara att lyfta blicken bortom horisonten. Programmet har följt den väg som stakades ut vid starten, och enighet råder om att man gör rätt saker också i dag – men vilka kan tänkas vara utmaningarna för den här sektorn om 10 till 15 år?

Ladda ner utvärderingar

Sara Sandberg, Energiforsk

Utvärderingen ger mycket värdefulla slutsatser och rekommendationer