Rapport

Elektriska och magnetiska fält i distributions- och regionnät

I juli 2016 trädde en föreskrift från Arbetsmiljöverket i kraft som reglerar arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält inom frekvens-området 0 Hz – 300 GHz. Givna gränsvärden baseras på vetenskapligt vedertagna samband mellan exponering för fält och akuta och övergående effekter på människokroppen.

Här beskrivs vilken påverkan föreskriften får på byggnads- och underhållsarbete i distributions- och regionnät; från 10/12 till 130/145 kV, och fokus är på fält med frekvensen 50 Hz.

Ett centralt moment är att bedöma de risker för arbetstagarnas hälsa som en viss exponering för ett elektriskt eller magnetiskt fält kan medföra. En uppskattning av fältets storlek kan göras genom att utnyttja de vägledningar som finns eller genom att utföra beräkningar och eller mätningar. Arbetstagarna ska informeras om resultatet av riskbedömningen och om eventuella effekter på människan.

Rapporten innehåller också en vägledning för riskbedömning av arbete på luftledningar, i stationer och ställverk och med kablar. Arbetsuppgifterna har delats in i grupperna arbete utan spänning, arbete nära spänning och arbete med spänning.

Resultaten visar att det elektriska fältet är en mer begränsande faktor än det magnetiska, men att den praktiska betydelsen för om och hur arbetsuppgifterna kan utföras är ganska liten.

Nyheter

Seminarium om dammätning

I mitten av februari genomför vi ett seminarium om dammätning för att diskutera hur mätningar kan användas som stöd för ett effektivt underhåll. Syftet är också att förbättra förståelsen för dammkonstruktionernas beteenden och för bedömningen av dammsäkerheten.

17 jan 2018


Viktigt att vårda sina tillgångar

En effektiv tillgångsförvaltning kräver att en organisation strävar mot ett övergripande mål. ”Stamnätet är vår egendom, det är det vi ska förvalta!” säger Marcus Stenstrand som har specialiserat sig på tillgångsförvaltning.

10 jan 2018


Tack och hej då ELEKTRA

Elektra har under 25 år löst en rad olika behov inom elkraftindustrin och för samhället i stort. Forskningen har kunnat bidra till ett mer hållbart energisystem, minskat antalet elavbrott och gjort elnätet och användningen av energi mer effektiv. Nu summerar vi de senaste årens forskning!

8 jan 2018


Kom och träffa energistudenter!

Energiforsk arrangerar tillsammans med Energiföretagen Sverige en unik träff med studenter från KTH den 12 februari 2018.

3 jan 2018


Bra trots allt

Jag gick in i det här året med en viss bävan. Donald Trump hade just blivit vald och mycket kändes osäkert. Men glädjande nog har utvecklingen fortsatt åt rätt håll. Energipolitiken både här hemma och i utlandet färgas fortfarande av Parisavtalet.

21 dec 2017


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:401

Författare

Göran Olsson och Katarina Yuen