Utlysning

Idéer och projekt till Underhåll av elnät

Det industriella forskningsprogrammet Underhåll av elnät ska hitta lösningar som effektiviserar och förbättrar underhållet av elnäten. Forskningsprojekten ska söka svar på utmaningar som är gemensamma för hela branschen.

Just nu välkomnar vi idéer och projektförslag inom hela området underhåll av elnät. Programmets styrgrupp har identifierat ett antal frågor som är av extra stort intresse:

  • Examensarbeten inom området underhåll av elnät
  • Påverkan av starka fält på fjärrstyrda maskiner, exempelvis drönare
  • Utvärdering och utveckling av metoder för kabeldiagnostik
  • Standardiserat format för haveriutredningar
  • Pilotprojekt om datadriven diagnostik
  • Underhållets påverkan på intäktsregleringen för elnät
  • Metodik för insamling och analys av mätvärden för tillståndsstyrt underhåll
  • Beräkning av återstående livslängd hos komponenter och hur denna information ska användas 

Projektansökan i två steg 

  1. Idéskiss Gör en kort beskrivning av en projektidé som lämnas senast den 15 mars. Den sökande får senast den 26 mars en återkoppling från styrgruppen om idén kan utvecklas till en fullständig projektansökan som lämnas senast den 23 april.
  2. Ansökan om projekt Det är också möjligt att direkt söka medel till ett projekt. Sista ansökningsdag är den 23 april. Projekt kan påbörjas tidigast i juni 2019, ska avslutas under 2020 och kostnaden bör vara mellan 100 000 och 1 000 000 kronor.

Alla resultat i projektet tillhör utföraren.

Läs mer om programmet, de pågående projekten och programbeskrivningen på Underhåll av elnät.

För frågor om utlysningen kontakta programansvarig Lennart Kjellman Energiforsk. 

Utlysningar