Rapport

Mikrobiell tillväxt i rökgaskondensatreningar

Syftet har här varit att identifiera rotorsaken till uppkomsten av biologisk tillväxt i rökgaskondensatreningssystem vid kraftvärmeanläggningar. Målet är att skapa förutsättningar för att konstruera bort, eller med andra metoder minska eller eliminera problemen.

Gemensamt för de studerade anläggningarna som har problem med mikrobiell tillväxt och igensättning är att man har försökt att motverka och begränsa problemen med klorering och UV-behandling. Dock är denna utrustning sällan installerad när en rökgaskondensatrening uppförs, utrustning tillkommer ofta i efterhand när problemen börjar synas. Det uppfattas inte möjligt att bygga bort uppkomsten av mikrobiell tillväxt helt och hållet.

Kapaciteten på kondensatvattenreningen kan vara avgörande för om en anläggning upplever problem eller inte. Redundans i systemet i form av marginal på kapaciteten ger möjlighet att hantera en liten mikrobiell tillväxt utan problem, jämfört med anläggningar som saknar redundans. Det betyder att man bör ta hänsyn till en viss biologisk tillväxt vid dimensioneringen av en anläggnings kapacitet så att det finns marginal att hantera detta.

Rekommendationen är också att se till att ha marginal för framtida effekthöjningar på kondensorn. Den ökade mängden kondensat gör snabbt kondensatreningen för liten och marginalen för biofouling, det vill säga mikrobiell tillväxt, och annan försmutsning försvinner.

En regelbunden uppföljning av bakteriehalterna med dipslides samt möjlighet att dosera en biocid, exempelvis natriumhypoklorit, till lagom nivå, vilket säkerställs med klormätning samt UV som basutrustning bör vara grundnivån för en rökgaskondensatrening med membranteknik.

Nyheter

Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020


Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

17 dec 2019


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2018:489

Författare

Linda Wiig, Kenneth Lundkvist, Barbara Goldschmidt, Hanna Östfeldt