Rapport

El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna

Här har studerats hur fjärrvärme kan bidra till att klara de utmaningarna för kraftsystemets stabilitet som uppkommer genom ökande inslag av en varierande elproduktion. Rapporten visar hur elpriserna påverkas av ökad vindkraft och en minskad tillgång på styrbar termisk elproduktion i form av kärnkraft.

Marknaderna för el- och fjärrvärme har under lång tid påverkat varandra. De nordiska och europeiska energisystemen förändras i snabb takt till följd av energi- och klimatpolitiken bland annat. Utbyggnaden av variabel förnybar elproduktion sker i högt tempo vilket innebär stora utmaningar och en ökad drivkraft för el- och fjärrvärmemarknaderna att samverka.

Resultaten visar att det kommer att bli allt större svängningar i elpriset i framtiden och möjligheter för ökade intäkter för kraftvärmeproducenter, särskilt om kärnkraften avvecklas. Kraftvärmen kan i så fall, tillsammans med vattenkraft, spela en allt viktigare roll för en stabil elförsörjning. 

Nyheter

Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020


Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

17 dec 2019


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2015:223

Författare

Håkan Sköldberg, Thomas Unger, David Holmström