Rapport

Kundernas uppfattning om förändrade prismodeller

Prismodellerna för fjärrvärme bör i ett leverantörsperspektiv följa företagets kostnader. Det innebär bland annat en ökad tonvikt på effekt/kapacitet och en ökad säsongsvariation på energipriset. Men vad är önskvärt ur ett kundperspektiv?

Här har kundernas syn på prismodeller för fjärrvärme analyserats. Studien pekar på att det finns ett glapp mellan vilka egenskaper kunderna vill att en prismodell ska ha och de rekommendationer som finns i fjärrvärmebranschen idag. Kunderna vill kunna påverka sin uppvärmningskostnad – energieffektiviseringsåtgärder ska löna sig. Många vill också ha prismodeller som är lätta att förstå och som går att kommunicera vidare.

Den viktigaste slutsatsen är att fjärrvärmebolagen ska ta hänsyn till kunderna och deras perspektiv när de utformar en ny prismodell. Att ta fram en prismodell enbart med fjärrvärmebolagets intresse att minska de egna ekonomiska riskerna skapar missnöje bland kunderna. En annan viktig slutsats i studien är att hur en förändring kommuniceras och hur kundrelationen ser ut i stort i hög utsträckning påverkar hur kunderna tar emot en förändring av prismodellen.

Nyheter

Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020


Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

17 dec 2019


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2016:301

Författare

HENRIK GÅVERUD, KERSTIN SERNHED, ANNAMARIA SANDGREN