Om programmet

Tillämpad solcellsforskning

SolEl-programmet är ett tillämpat, nationellt utvecklingsprogram för solcellsystem där Energimyndigheten, näringsliv och forskare samverkar.

Inom de närmaste åren förväntas en omfattande nyetablering av solceller i Sverige. Den globala potentialen är mycket stor, och även i Sverige har solel förutsättningar att utgöra ett betydelsefullt bidrag till elmixen.

SolEl-programmet är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Elforsk. SolEl-programmet har drivits i olika etapper i ca 15 år. I denna etapp kommer SolEl-programmet att ta fram kunskap, produkter och tjänster som underlättar etablering av solceller i särskilt den bebyggda miljön och som efterfrågas och nyttiggörs av aktörer som använder, investerar i, planerar för, beställer, installerar, äger och/eller driver solcellsanläggningar. Ett viktigt mål för programmet är att bidra till kompetensutveckling hos dessa aktörer genom deltagande i forskningsprojekt och spridning av forskningsresultat. 60 % av projektens kostnader täcks av industriparter och 40 % av Energimyndigheten.

SolEl-programmet omfattar såväl teknisk som samhällsvetenskaplig forskning kring exempelvis integration av solceller i staden, byggnaden och smarta elnät.

Programmets huvudområden är nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät, hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor, utvärdering av solcellsanknutna produkter och solceller i samhället. Exempel på forskningsområden är solcellsanläggningars kostnadseffektivitet, nätpåverkan, byggnadsintegration, stadsplanering, energibeteende och affärsmodeller.