Vattenbyggnad

Forskningsområde vattenbyggnad

En grundförutsättning för en väl fungerande vattenkraft och gruvdammsdrift som är långsiktigt hållbar är möjligheten att kunna magasinera vatten. Det förutsätter säkra dammar vilket kräver kunskap om exempelvis hydrologiska modeller för hantering av höga flöden och geotekniska och bergmekaniska egenskaper i dammar och grundläggning.

Det handlar också om livslängd för konstruktioner och hydrauliska egenskaper för vattenvägar. Forskning och ny kunskap krävs för att kunna prioritera rätt åtgärder inom vattenkraftindustrin.

Forskningen inom vattenbyggnad har fokus på nybyggnation, förnyelse, drift och underhåll av konstruktioner för vattenbyggnader i gruv- och vattenkraftindustrin. Forskningsmiljöerna behandlar frågor om hydrologi, geoteknik och bergmekanik, vattenbyggnadshydraulik samt konstruktionsteknik. Men en helhetssyn och ett nära samarbete mellan de olika miljöerna är avgörande för bra resultat i forskningsprojekten.

För att på ett tillförlitligt och effektivt sätt kunna producera energi och balansera kraftsystemet behövs också kunskap om hydrologiska modeller för driftplanering. En ökad kunskap inom geoteknik, vattenbyggnadshydraulik och konstruktionsteknik krävs för att förstå hur förändrade driftsätt kan ändra belastning och påverkan på en anläggning.

För gruvdammar liknar behovet av kunskap det som finns för vattenkraftdammar trots att materialet i dammkropp och uppbyggnad skiljer sig från vattenkraftsdammar. Gruvdammar är också unika eftersom det finns krav på en mycket lång livslängd. Länk till de olika forskningmiljöerna finns här till höger!