Utlysning

Utlysning av forskningsmedel

Programmet är en ny satsning av vattenkraftindustrin som ska ta tag i frågor och projekt fokuserade på tillämpad teknik och drift inom vattenkraften. Syftet är också att fångar upp och tillgängliggöra nya forskningsresultat så att de kan införlivas i industrins dagliga drift och arbete. Vi söker nu projekt som med små välriktade medel kan stötta vattenkraftindustrin genom punktinsatser och föra viktiga frågor, som inte tas upp i andra forskningssatsningar, framåt.

Vi har inledningsvis prioriterat fem områden där vi söker projektförslag. En rekommendation är att varje projekt bör bestå av två alternativ, ett med mindre omfattning och ett med en något större omfattning för att underlätta prioriteringar i den begränsade programbudgeten.

Utlysningen är på totalt 1,4 miljoner kronor och avser perioden 2019-2020.

Sök senast 3 december

Sista datum för att lämna projektförslag är den 3 december. Använd vår mall för projektansökan och mejla ditt förslag till Emma Hagner. Beslut meddelas i mitten av december.

Prioriterade områden

  • Reservkraft för vattenkraftstationer och dammar

Vilka alternativa möjligheter finns för att använda dieselaggregat som reservkraft? Finns det annat som skulle fungera lika bra eller bättre, exempelvis solceller och batterier? Hur kommer framtida krav påverka användningen av dieselaggregat som reservkraft? Tidshorisont år 2040.

  • Kontrollutrustningar i vattenkraftstationer

Vattenkraftbranschen lägger stora summor på kontrollutrustningar under en kraftstations livscykel, men utvecklingen går åt fel håll med allt kortare livslängder för utrustningen. Hur ska branschen hantera detta? Fokus bör ligga på livslängdsfrågor och robusthet.

  • Leveransutveckling/kravställningar

Hur ska vattenkraftföretagen ta hänsyn till en eventuellt ökad reglering av aggregaten i kravställningen när aggregat ska förnyas? Hur ska aggregaten dimensioneras och specificeras? 
Kvaliteten på leverans av turbiner och generatorer tenderar att sjunka över tid. Hur kan den här trenden vändas?

  • Smörjfria lager i utskov

Hur ska lagerkontroll genomföras av smörjfria lager i utskov? En utveckling av metodik efterfrågas.

  • Information och kunskapsspridning

Håll vattenkraftbranschen uppdaterad! Vi söker en konsult som kan ansvara för informations- och kunskapsspridning av nya forskningsresultat, metoder och annat intressant inom områdena turbin och generator, vattenkraftmekanik, kontrollutrustningar och andra anläggningsnära frågor. Projektförslag ska beskriva ett års verksamhet för hur kommunikation och resultatspridning ska genomföras för att nå ut till intressenter. Innehåll för det kommande året ska inte specificeras i det här skedet.

Mer om Tillämpad vattenkraftteknik