Utlysning

Idéer och projekt till Underhåll av elnät

Det industriella forskningsprogrammet Underhåll av elnät ska hitta lösningar som effektiviserar och förbättrar underhållet av elnäten. Forskningsprojekten ska söka svar på utmaningar som är gemensamma för hela branschen.

Vi välkomnar projektförslag inom hela området underhåll av elnät. Programmets styrgrupp har identifierat ett antal frågor som är av extra stort intresse:

  • Examensarbeten inom området underhåll av elnät
  • Påverkan av starka fält på fjärrstyrda maskiner, exempelvis drönare
  • Utvärdering och utveckling av metoder för kabeldiagnostik
  • Standardiserat format för haveriutredningar
  • Pilotprojekt om datadriven diagnostik
  • Underhållets påverkan på intäktsregleringen för elnät
  • Metodik för insamling och analys av mätvärden för tillståndsstyrt underhåll
  • Beräkning av återstående livslängd hos komponenter och hur denna information ska användas 

Projektansökan 

Programmet tar emot projektansökningar löpande, och programmets styrgrupp har varje gång den träffas möjlighet att godkänna ansökningar så länge det finns pengar kvar i programmets kassa. Ett projekt bör ha en budget i storleksordningen 100 000 till 1 000 000 kronor, och om möjligt avslutas senast i augusti 2020.

Skicka projektansökan till kommande möte senast den 19 augusti 2019. Om programmets projektkassa fortfarande innehåller pengar efter detta möte, är nästa deadline preliminärt den 5 november 2019. Sista datum för utlysningar under 2020 meddelas senare.

Alla resultat i projektet tillhör utföraren.

Läs mer om programmet, de pågående projekten och programbeskrivningen på Underhåll av elnät.

För frågor om utlysningen kontakta programansvarig Lennart Kjellman Energiforsk.