Program

Elektra

Elektra är ett utvecklingsprogram som på lång sikt bygger upp kompetens inom elkraftsteknik på universitet och högskolor. Det betyder också en långsiktig kompetensförsörjning till industrin och att forskningsproblem kan lösas i samverkan mellan högskola och industri.

Forskningen i Elektra är av intresse både för energiindustrin och samhället i stort. Den ska bidra till omställningen till ett hållbart av energisystem, medverka till färre elavbrott och göra elnätet och användningen av energi mer energieffektiv. Merparten av forskningsmedlen går till forskarstuderande inom elkrafttekniska ämnen på svenska högskolor och universitet. Sedan 1992 har 167 avhandlingar lagts fram, varav 67 doktorsavhandlingar. Elektra drivs i samverkan mellan intressenter i energiindustrin och Energimyndigheten. Industrin bidrar med 60 procent och staten genom Energimyndigheten med 40 procent av kostnaderna.  

 

Hänt inom programmet

Tack och hej då ELEKTRA

Elektra har under 25 år löst en rad olika behov inom elkraftindustrin och för samhället i stort. Forskningen har kunnat bidra till ett mer hållbart energisystem, minskat antalet elavbrott och gjort elnätet och användningen av energi mer effektiv. Nu summerar vi de senaste årens forskning!

8 jan 2018


Att snabbladda elbussar

Att köra med elbussar är ett bra sätt att minska de lokala utsläppen från kollektivtrafiken. Men bussarna behöver laddas vilket är en stor påfrestning för det lokala elnätet som kan behöva förstärkas för att klara den ökade belastningen.

6 dec 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Fler elbussar på väg

–En av de största utmaningarna inom elkraftsteknik är att öka kapaciteten och nyttjandegraden i elnätet. Det skulle betyda att förnybara energikällor som sol och vind kan öka kraftigt utan att vi behöver bygga ut nätet och att det finns utrymme för nya elfordon, säger Ola Carlson som är biträdande professor inom energi och miljö på Chalmers.

24 maj 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Uppdragsgivare och intressenter

ABB, Svenska Kraftnät, Trafikverket, Vattenfall, Fortum, E.ON Sverige, Göteborg Energi, Skellefteå Kraft, Skellefteå Kraft Elnät, Skellefteå Energiunderhåll, Umeå Energi Elnät, Elinorr, Jämtkraft, Öresundskraft, Karlstads Energi, Eskilstuna Energi & Miljö, Borås Elnät samt Falu Energi & Vatten.

Ladda ner