Vattenturbiner och generatorer

Forskningsområde vattenturbiner och generatorer

När man bygger eller förnyar vattenkraftsanläggningar kan man öka kraftverkets prestanda genom att förbättra den strömningsmekaniska utformningen. Det går att göra stora förbättringar med moderna elektromekaniska och rotordynamiska beräkningsmodeller. Det är också angeläget att få fram bättre metoder för flödesbestämning för att veta vilka åtgärder som berättigar till elcertifikat.

Forskningen inom vattenturbiner och generatorer ska utveckla verktyg och metoder för nybyggnation, förnyelse, drift och underhåll av vattenturbiner och generatorer. Målet är att trygga produktionen av vattenkraft och se till att vattenkraften också i framtiden har en viktig roll i ett hållbart kraftsystem. Forskningen tar också fram modeller för tillståndsbedömning som ökar kunskapen om olika komponenter och om hur systemet fungerar.

För att ha en tillförlitlig och effektiv produktion av vattenkraft och kunna balansera kraftsystemet krävs kunskap för att förstå hur en anläggning påverkas av förändrade driftsituationer. Vi har väletablerade och starka utbildnings- och forskningsmiljöer inom elektromekanik, rotordynamik, strömningsmekanik och maskinelement. Forskningsområdet elektromekanik har numera en tydligare inriktning mot generatorns interaktion med elnätet och området maskinelement en bredare inriktning mot bedömning av anläggningens tillstånd. En helhetssyn och ett nära samarbete mellan områdena är viktigt för framgång. Länk till de olika forskningsmiljöerna finns här till höger!