Utlysning

Askprogrammet tar emot projektidéer!

Askprogrammet, Miljöriktig användning av energiaskor, har bedrivits av Energiforsk och tidigare Värmeforsk, sedan 2002. Det har hittills publicerat drygt 150 rapporter inom programmets ram, med resultat som är till nytta för många. Fortfarande finns kunskapsluckor som behöver fyllas och därför fortsätter vi att bedriva viktig forskning.

Utgående från programbeskrivningen, som finns här, uppmuntrar vi projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag. Projektidéerna ska lämnas i en enkel wordmall som finns här. En styrgrupp värderar idéerna och kommer att bjuda in projektledarna till de mest intressanta förslagen att presentera en mer utförlig beskrivning. För ökad resurseffektivitet ser vi gärna projektidéer som syftar till högre återvinningsgrad av t.ex. metaller och salter. 

Enkel projektbeskrivning

Förslagsställaren behöver inte skriva en fullständig projektansökan i det första skedet utan kan anpassa projektet efter återkoppling från programmets styrgrupp. Om styrgruppen så beslutar tar projektledaren fram en komplett projektbeskrivning och slutgiltigt beslut om stöd från Askprogrammet fattas därefter av styrgruppen. I de fall som anses tillämpliga söks statliga medel från Energimyndigheten eller andra statliga satsningar exempelvis RE:Source. För varje enskilt fall diskuteras då hur den formella ansökan ska utformas. Styrgruppen kan även lägga ut uppdrag för att få specifika frågeställningar besvarade, utan att någon projektledare inkommit med projektidé.

Medfinansiering 

Projekt som bedrivs inom ramen för Askprogrammet 2017-2020 ska planeras så att de kan slutredovisas allra senast under hösten 2020. Tillgängliga medel från Askprogrammet är begränsade, i dagsläget finns 1 100 000 kr att fördela från programmet. Annan medfinansiering är i de flesta fall nödvändig. Endast i undantagsfall kommer projekt som saknar annan finansiering att beviljas.

Välkommen med din projektidé

Projektidéer sänds via e-post till Helena Sellerholm som är programkoordinator för programmet. Använd programmets wordmall! 

Tidplan för ansökningsprocessen

Sista dag att lämna in projektidé

Besked meddelas senast

Sista dag utförlig beskrivning

Styrgruppen fattar beslut

       
 2019-06-02  2019-06-12  2019-08-15

 
2019-08-27