Utlysning

Askprogrammet tar emot projektidéer!

Askprogrammet, Miljöriktig användning av energiaskor, har bedrivits av Energiforsk och tidigare Värmeforsk, sedan 2002. Det har hittills publicerat drygt 150 rapporter inom programmets ram, med resultat som är till nytta för många. Fortfarande finns kunskapsluckor som behöver fyllas och därför fortsätter vi att bedriva viktig forskning.

Utgående från programbeskrivningen, som finns här, uppmuntrar vi projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag. Det är även möjligt för intressenter att skicka in projektidéer utan tilltänkt projektutförare. Projektidéerna ska lämnas i en enkel wordmall som finns här. En styrgrupp värderar idéerna och kommer att bjuda in projektledarna/idélämnarna till de mest intressanta förslagen att presentera en mer utförlig beskrivning.

Till denna idéinsamling vill vi framförallt se projektförslag som pekar på miljönyttan för samhälle och regioner vid användning av askor, såväl bottenaskor som flygaskor. Projekt bör framhäva askornas användningsområden, dess miljönytta och den industriella symbios som kan uppnås då askor återvinns. Behandling och resursutnyttjande av flygaskor från avfallsförbränning är extra intressant då det i dem finns en potential för utvinning av flera ämnen vars nytta för samhället är bra att känna till.

Enkel projektbeskrivning

Förslagsställaren behöver inte skriva en fullständig projektansökan i det första skedet utan kan anpassa projektet efter återkoppling från programmets styrgrupp. Om styrgruppen så beslutar tar projektledaren fram en komplett projektbeskrivning och slutgiltigt beslut om stöd från Askprogrammet fattas därefter av styrgruppen. I de fall som anses tillämpliga söks statliga medel från Energimyndigheten eller andra statliga satsningar exempelvis RE:Source. För varje enskilt fall diskuteras då hur den formella ansökan ska utformas.

Medfinansiering 

Projekt som bedrivs inom ramen för Askprogrammet 2017-2020 ska planeras så att de kan slutredovisas under hösten 2020. Vi planerar för en fortsättning och kommer även att ta ställning till idéer till projekt som löper som längst till slutet av 2022, men beslut om dessa är beroende på om den planerade fortsättningen kommer till stånd. Tillgängliga medel från Askprogrammet är begränsade, i dagsläget finns 1,1 MSEK att fördela från programmet. En hög andel annan medfinansiering är i de flesta fall nödvändig. Endast i undantagsfall kommer projekt som saknar eller har låg andel annan finansiering att beviljas.

Välkommen med din projektidé

Projektidéer sänds via e-post till Helena Sellerholm som är programkoordinator för programmet. Använd programmets wordmall! 

Tidplan för ansökningsprocessen

Sista dag att lämna in projektidé

Besked meddelas senast

Sista dag utförlig beskrivning

Styrgruppen fattar beslut

       
2019-11-11 2019-11-29 2020-01-10 2020-01-16