Om programmet

Betongtekniskt program vattenkraft

Energiforsk Betongtekniskt program vattenkraft arbetar med förvaltning av vattenkraftens betongkonstruktioner.

Bakgrund

Många vattenkraftkonstruktioner består av betong. Byggnadsvärdena för dessa är stora, uppskattningsvis 30 - 50 miljarder kr. Att byta ut dem skulle kosta mångfalt dessa belopp. Att utveckla och effektivisera förvaltningen av dessa betongkonstruktioner är därför av största betydelse. Genom FoU-insatser ökar möjligheten att genomföra åtgärder vid rätt tid, till lägsta möjliga kostnad och till rätt kvalitet.

Merparten av vattenkraftkonstruktionerna är ålderstigna, medelåldern för svenska vattenkraftverk över 75 MW är i dagsläget drygt 57 år och för vattenkraftdammar cirka 75 år. Det är därmed också dags att börja förbereda inför de reinvesteringar/investeringar som kommer att krävas när konstruktionerna närmar sig sin maximala livslängd.

Betongtekniskt program vattenkraft har pågått i olika etapper sedan 1995. Programmets inriktning har justerats utifrån anläggningsägarnas behov. En långsiktig resurs i form av en fältstation där långtidstester i verklig älvmiljö kan genomföras har byggts upp, och ett flertal tester pågår.

Syfte och mål

Syftet med Betongtekniskt program vattenkraft är att ta fram verktyg, riktlinjer, utförandebeskrivningar och teknik så att åtgärder kan genomföras vid rätt tid, till lägsta möjliga kostnad och till rätt kvalitet samt att ta fram nödvändig kunskap inför kommande reinvesteringar/investeringar.

Målet är att den kunskap som tas fram ska

  • Minska produktionsbortfall orsakade av problem med betong-konstruktioner,
  • Bidra till att uppfylla dammsäkerhetstekniska krav på funktion, stabilitet, bärförmåga och hållfasthet för betongkonstruktionerna.
  • Bidra till en kostnadseffektiv förvaltning av vattenkraftens betongtekniska konstruktioner.

Forskningsområden

I etapp 2016-2019 så jobbar vi i fyra forskningsområden:

  • Investering/reinvestering
  • Underhållsstrategier
  • Produktionsnära betongkonstruktioner
  • Bärförmåga