Våra råd

Råden driver utvecklingen framåt

Våra råd är strategiska arenor för diskussioner, prioriteringar och i vissa fall beslut om finansiering av gemensamma forskningssatsningar genom forskningsprogram och projekt. Rådet fångar upp och driver utvecklingen framåt till nytta för de medverkande företagen och deras kunder och andra intressenter, för Energiforsk och för energisverige i stort. Rådet har en tydlig plan för sitt arbete, som också är ett viktigt verktyg i Energiforsks dagliga arbete, men har inget ekonomiskt ansvar.

Kraft och värme

Området omfattar främst förbättring och utveckling av bränslebaserade anläggningar för el- och värmeproduktion. De program och projekt som bedrivs ska bidra till ett flexibelt, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Resultat och ny kunskap kommer till nytta för såväl befintliga som framtida anläggningar.

Mile Elez, Tekniska verken i Linköping, ordförande
Ulf Hagman, Göteborg Energi
Erik Dahlén, Stockholm Exergi
Magnus Eriksson, Mälarenergi
Anna Jonasson, E.ON Energilösningar
Per Kallner, Vattenfall
Claes Moqvist, Sumitomo SHI FW
Jakob Sahlén, Avfall Sverige
Markus Jöcker , Siemens Industrial Turbomachinery
Ulf Lindqvist, Jämtkraft
Områdesansvarig på Energiforsk: Helena Sellerholm

Kärnkraft 

Vi arbetar med forskning för att bidra till en säker och kostnadseffektiv drift av de befintliga kärnkraftverken i det nordiska energisystemet. Forskningsprogrammen arbetar bland annat med att lösa tekniska utmaningar, öka kunskapen om olika åldringsfenomen och att medverka till att den nationella kompetensen inom kärnkraftsområdet säkerställs. Styrelsen för kärnkraftsportföljen består av:

Anders Wik, Vattenfall, ordförande
Arto Kotipelto, TVO
Carl Berglöf, Energiföretagen Sverige
Eero Vesaoja, Fortum
Göran Hult, Fortum
Harri Tuomisto, Fortum
Henric Lidberg , Ringhals
Henrik Dubik, Sydkraft Nuclear/Uniper
Johan Lejon, OKG
Kristiina Söderholm, Fortum
Peter Wedin, Forsmark
Områdesansvarig på Energiforsk: Monika Adsten

Vattenkraft

Genom Energiforsk skapas ny kunskap och kompetens för att vidareutveckla vattenkraften. Arbetsmetoden är att bygga och sprida kunskap genom samverkan. Det övergripande målet med vår verksamhet är att vattenkraften i Sverige ska fortsätta att utvecklas för att säkerställa dess unika roll som vår viktigaste förnybara produktionskälla för el och som vår viktigaste resurs för balanseringen av kraftsystemet. Verksamheten ska bidra till säker, effektiv och lönsam vattenkraft, som en del i det uthålliga energisystemet.

Niklas Dahlbäck, Vattenfall Vattenkraft, ordförande
Hans Bjerhag, Fortum
Erik Wängdahl, Uniper/Sydkraft Hydropower
Magnus Evensson, Statkraft
Truls Langendahl, Skellefteå Kraft
Gunnar Sjödin, Vattenregleringsföretagen
Bengt Eriksson, Jämtkraft
Gun Åhrling-Rundström, Energiföretagen Sverige
Områdesansvarig på Energiforsk: Emma Hagner

Transporter och drivmedel

Området omfattar främst forskning och utveckling inom transporter och inkluderar både biodrivmedel och eldrivna transporter. Projekten som bedrivs syftar till en omställning till en hållbar transportsektor. Resultaten är av nytta för såväl befintliga som nya anläggningar inom hela näringskedjan av produktion och användning av hållbara drivmedel och är även relevanta för offentliga aktörer och beslutsfattare. Områdesrådet består av: 

Björn Fredriksson Möller, E.ON Gas Sverige, ordförande
Ben Bock, Energigas Sverige
Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi
Håkan Schyl, Gasnätet Stockholm
John Almén, Swedegas           
Områdesansvarig på Energiforsk: Anton Fagerström

Elnät, vindkraft och solel

Området omfattar miljöfrågor, standardisering, tillgångsförvaltning, drift och utveckling av elnät samt vindkraft och solel. Projekten ska bidra till ett robust, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Resultaten är till nytta för energiindustrin, högskolor och för samhället i stort  

Asoos Rasool, ordförande
Göran Ericsson, Svenska kraftnät
Peter Söderström, Vattenfall Eldistribution AB
Erik Lejerskog, Ellevio AB
Ylva Odemark, Vattenfall AB
Lars Hedendahl, Göteborg Energi AB
Ola Ivarsson, E.ON Elnät AB
Susann Handler, Jämtkraft AB
Leif Pettersson, ABB AB
Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige
Områdesansvarig på Energiforsk: Susanne Stjernfeldt

Energisystem och marknad

Verksamheten syftar till att öka kunskapen om energisystemens framtida utveckling och omställning och vilka krav som ställs på designen av energimarknaderna.

Ulf Moberg, Svenska kraftnät, ordförande   
Erik Dotzauer, Fortum Värme
Gunilla André, Energiföretagen Sverige
Håkan Feuk, E.ON
Ulf Hagman, Göteborg Energi
Lars Joelsson, Vattenfall
Catarina Nauclér, Fortum
Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft
Områdesansvarig på Energiforsk: Stefan Montin