Utlysning

Öppen utlysning i Smarta Elnät

Det här programmet pågår mellan 2014 och 2018 och tar emot projektansökningar till och med den 1 juli 2018. Det finns drygt 2,5 miljoner kronor per år för nya projekt. Just nu fokuserar programstyrelsen på de frågor vi beskriver här.

1. Sammanlagringsproblematik

 • Att utreda hur effekttoppar och stora spänningsvarianser (som resultat av elbilar, PV-system, tåg- och bandrift och övrig intermittent produktion och last) kan hanteras i svaga elkraftnät för att kunna undvika onödiga investeringar och lägre energiförbrukning kunden.
 • Förväntad nytta är minskade investeringskostnader vid utbyggnad på grund av minskade effekttoppar.
 • Att utreda vilka algoritmer och principer som krävs för olika nätkonfigurationer för att bättre kunna skapa effektivare verktyg för att hantera sammanlagringsproblematiken.
 • Förväntad nytta är förbättrad planering inför extremsituationer.

 2. Spänningsvariationer

 • Att ta fram metoder för att hantera nya spänningsvariationer i elnätet från lokala förnyelsebara energikällor med hjälp av t.ex lindningskopplare, kondensatorbatterier, energilager, smartare styrning av omriktare, SVCs. Att kartlägga utvecklingen och dess drivkrafter. Att kartlägga utlösningsvillkor vid inkoppling av mikroproduktion och energilager för att identifiera vilka problem som är lösta och vad som återstår. Fallstudier är önskvärt för uppföljning, baserat på verklig data.
 • Förväntad nytta är anpassning av standarder och lägre kostnader. Bättre underlag för investeringsbeslut vid anslutning av förnyelsebara energikällor.

 3. Ekonomiska incitament för att bygga det smarta eldistributionsnätet  

 • Att utreda vilka hinder som finns idag och föreslå åtgärder för att kunna få optimal teknisk och ekonomisk försvarbar och hållbar utbyggnad (byggnation kan göras minst enligt EI:s normprislista eller hållbara argument för att motivera full kostnadstäckning gentemot EI). Att klargöra förväntan och ansvar i utvecklingen av det smarta elnätet. Hur når man en teknisk och ekonomisk väg för att skapa förväntad nytta för både nätbolagen och kunder?
  Att analysera konsekvenserna av Scenariobeskrivningarna definierade av Samordningsrådet för Smarta Elnät och dess påverkan för att identifiera konkreta frågeställningar att beakta i fortsatt arbete.
 • Förväntad nytta är att få en fingervisning om vilka prioriteringar av åtgärder som behöver göras.
 • Förväntad nytta är att få åtgärdsförslag för att strategiskt förstå vad som krävs för transformeringen av elnätet där utmaningen finns i att nå förbättrad leveranskvalitet och lägre avbrottskostnaderi ​ett system med ​mer aktiva komponenter.
 • Förväntad nytta är förbättrad nätstrategisom möter framtida krav till en acceptabel kostnad och få underlag för att underlätta dialogen med myndigheter och intresseorganisationer.

 4. Den fysiska ombyggnaden av eldistributionsnätet till ett smart nät

 • Ta fram förslag på riktlinjer för nätbyggnation med kommunikation och it struktur både för ny- och ombyggnad för att skapa ökad tillgänglighet och bättre möta kundens framtida krav. Även frågan om hur man på mest effektivt sätt uppgraderar ett befintligt nät inkl dess lösningar för informations- och kommunikationsteknik.
 • Förväntad nytta är konkreta förslag som ger ökad tillgänglighet(inklusive förbättrad leveranskvalitet och kortare avbrottstider) och flexibilitet i elnät. 

 5. Laststyrning, hur eftersträva balans mellan produktion & konsumtion

 • Att utreda samverkan mellan produktion och konsumtion i nätet för att identifiera möjliga strategier för nätutnyttjandet och styrning för att därmed skapa säkrare, effektivare och stabilare nät.
 • Förväntad nytta är att identifiera möjligheter till samverkan mellan produktion och konsumtion samt ett framtagande av en strategi för optimalt nätutnyttjande.

6. Tariffer, affärsmodeller och kundincitament

 • Att studera innovativa tariffer och affärsmodeller och dess påverkan. Kan tariffer utformas så att de möjliggör ett effektivare utnyttjande av elnät och mindre behov av reglerkraft? Hur reagerar kunder på de olika modellerna? Fallstudier är önskvärt för uppföljning, baserat på verklig data.
 • Förväntad nytta är konkreta förslag på nya affärsmodeller och tarifferoch dess effekter för kunder och nätbolag. Fokus på modeller för skalbarhet av mindre fallstudier.

Målet för hela perioden 2014-2018 är att programmet ska ha belyst samtliga av de i programbeskrivningen utpekade frågeställningarna, se länk till Programbeskrivning nedan. Observera att flertalet områden innehåller kommunikation, informationsteknologi samt datasäkerhet. De prioriterade områdena har uppdateras under december 2015.

Underlag för ansökan finns i dokumenten:

Programbeskrivning

Instruktion för projektansökan

Ansökningsblankett

Prioriterade forskningsområden