Program

Dammsäkerhet

Den här forskningen handlar om frågor kring risker för och konsekvenser av dammolyckor. Det är den som äger en damm som har det yttersta ansvaret för säkerheten och som enligt miljöbalken är skyldig att underhålla dammen för att undvika skador på allmänna eller enskilda intressen. Forskningen är ett sätt att möta behovet av utveckling och förnyelse genom ny kunskap och kompetens inom området.

Enligt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy ska säkerhetsarbetet vara förebyggande, drivas i samverkan med berörda myndigheter och hålla en god internationellt nivå.

Forskningsområdet kommer också att få en ökad betydelse när förändringar och krav från samhället skärps som en följd av den översyn av de statliga insatserna som nu pågår. Här kan ny kunskap från forskningen vara ett sätt att möta behov av utveckling och förnyelse genom kunskaps- och kompetensutveckling inom området.

Programmet genomförs sedan 1999 i samverkan mellan dammägare och Svenska Kraftnät och har ett omfattande internationellt utbyte. Titta under rapporter för mer information om vilken ny kunskap som finns! 

Ansvarig

Sara Sandberg
08-677 27 28