Program

Termiska energilager

Det här är ett forsknings- och utvecklingsprogram som tar fram ny kunskap om nästa generations lager för värme och kyla. Termiska lager kommer att spela en växande roll under lång tid i många fjärrvärmesystemoch vänder sig därför i första hand till fjärrvärmebolag, teknikföretag och fastighetsbolag som har fokus på kostnadseffektiva lösningar anpassade till dagens och morgondagens system.

Programmet erbjuder en plattform för erfarenhetsutbyte och kommer att presentera en beskrivning av ekonomisk och miljömässig nytta med olika typer av lager för värme och kyla, ny kunskap om mätning och uppföljning, drift och design av borrhålslager, riktilinjer för miljökonsekvensbeskrivningar vid energilager i marken och vad som behövs för en tillståndsprövning. Ett antal olika pilotlager kommer också att testas och utvärderas.

Under en första period av programmet genomför vi mellan fem och sex forsknings- och utvecklingsprojekt som längst pågår till december 2020. Målet är att alla företag som deltar i programmet snabbt ska kunna ta till sig och omsätta projektresultaten i praktiken.

Resultaten kommer att redovisas i form seminarier, studiebesök, rapporter, handböcker och verktyg. En kontinuerlig dialog med alla som ska använda resultaten spelar också en stor roll i att säkerställa att rätt frågor besvaras och kan omsättas till praktisk nytta.

 

Fredrik Martinsson
08-677 27 57