Organisation

Futureheats organisation och styrning

Programmets styrgrupp ansvarar för den övergripande planeringen och verkar för nya idéer och strategier i programmet. Styrgruppen granskar och bedömer också forskningsansökningar och godkänner slutrapporter från programmets projekt.

FutureHeat (etapp 1) har också tre fokusgrupper som utgör referensgrupp för alla projekt inom sitt sakområde. Medlemmarna består av representanter från de intressenter som deltar i programmet med kompetens inom det område som projektet omfattar. Fokusgruppen utgör en förstärkning till projektet och fungerar som kvalitetssäkring. Fokusgruppen är också en viktig brygga mellan projektutförare och energibranschen.

Styrgrupp - etapp 1 2017-2018

Charlotte Tengborg, E.ON Värme Lokala Energilösningar, ordförande
Lars Larsson, Borlänge Energi
Fabian Levihn, Stockholm Exergi 
Niklas Lindmark, Gävle Energi 
Jonas Cognell, Göteborg Energi 
Ulf Lindqvist, Jämtkraft 
Joacim Cederwall, Jönköping Energi 
Henrik Näsström, Mälarenergi 
Lena Olsson Ingvarsson, Mölndal Energi 
Svante Carlsson, Skellefteå Kraft 
Maria Karlsson, Skövde Värmeverk 
Johan Jansson, Södertörns Fjärrvärme 
Anna Hindersson, Vattenfall Värme 
Magnus Ohlsson, Öresundskraft 
Anders Moritz, Tekniska verken i Linköping 
Staffan Stymne, Norrenergi 
Holger Feurstein, Kraftringen
Fredrik Martinsson, Energiforsk, adjungerad

Suppleanter till styrgruppen

Peter Rosenkvist, Gävle Energi 
Johan Brossberg, AB Borlänge Energi
Mats Svarc, Mälarenergi 
Sven-Åke Andersson, Södertörns Fjärrvärme 
AnnBritt Larsson, Tekniska verken i Linköping

Fokusgrupper - etapp 1 2017-2018

Nätet som strategisk infrastruktur
Magnus Ohlsson, Öresundskraft, sammanhållande
Ted Edén, Norrenergi
Per Bonnevier, Norrenergi
Shahriar Badiei, Vattenfall R&D
Björn Larsson  Mälarenergi
Ingemar Andersson, Mälarenergi
Patrik Nilsson, E.ON Värme Lokala energilösningar AB
Henrik Landersjö, E.ON Värme Lokala Energilösningar AB
Holger Feurstein, Kraftringen
Lars-Erik Hammarström, Tekniska Verken i Linköping

Byggnader som en reglerresurs                    
Holger Feurstein, Kraftringen, sammanhållande
Daniel Nyqvist, Norrenergi
Joakim Holm, Tekniska Verken i Linköping
Cecilia Ibánez-Sörenson, Vattenfall R&D
Tommy Persson, E.ON Värme Lokala energilösningar AB
Maria Karlsson, Skövde Värmeverk
Thomas Franzén, Göteborg Energi
Per Örvind, Eskilstuna Energi & Miljö AB
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö AB
Patric Jönnervik, Jönköping Energi
Mathias Bjurman, Grundledningen HB

Fjärrvärmen och fjärrkylans roll                   
Anders Moritz, Tekniska Verken i Linköping, sammanhållande
Staffan Stymne, Norrenergi
Linda Nylén, Vattenfall R&D
Pamela Henderson, Vattenfall R&D
Sofie Lagerblad, E.ON Värme Lokala Energilösningar AB
Fabian Levhin, Stockholm Exergi
Lennart Hjalmarsson, Göteborg Energi

Utvärdering av projekt och rapport – här laddar du ner mall och beskrivning av processen