Organisation

Futureheats organisation och styrning

Programmets styrgrupp ansvarar för den övergripande planeringen och verkar för nya idéer och strategier i programmet. Styrgruppen granskar och bedömer också forskningsansökningar och godkänner slutrapporter från programmets projekt.

FutureHeat har också tre fokusgrupper som utgör referensgrupp för alla projekt inom sitt sakområde. Medlemmarna består av representanter från de intressenter som deltar i programmet med kompetens inom det område som projektet omfattar. Fokusgruppen utgör en förstärkning till projektet och fungerar som kvalitetssäkring. Fokusgruppen är också en viktig brygga mellan projektutförare och energibranschen.

Styrgrupp

Charlotte Tengborg, E.ON Värme Lokala Energilösningar AB, ordförande
Lars Larsson, AB Borlänge Energi
Fabian Levihn, Stockholm Exergi AB
Niklas Lindmark, Gävle Energi AB
Jonas Cognell, Göteborg Energi AB
Ulf Lindqvist, Jämtkraft AB
Joacim Cederwall, Jönköping Energi AB
Henrik Näsström, Mälarenergi AB
Lena Olsson Ingvarsson, Mölndal Energi AB
Svante Carlsson, Skellefteå Kraft AB
Maria Karlsson, Skövde Värmeverk AB
Johan Jansson, Södertörns Fjärrvärme AB
Anna Hindersson, Vattenfall Värme AB
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB
Anders Moritz, Tekniska verken i Linköping AB
Staffan Stymne, Norrenergi AB
Holger Feurstein, Kraftringen AB
Fredrik Martinsson, Energiforsk, adjungerad

Suppleanter till styrgruppen

Peter Rosenkvist, Gävle Energi AB
Johan Brossberg, AB Borlänge Energi
Mats Svarc, Mälarenergi AB
Sven-Åke Andersson, Södertörns Fjärrvärme AB
AnnBritt Hansson, Tekniska verken i Linköping

Fokusgrupper

Nätet som strategisk infrastruktur
Magnus Ohlsson, Öresundskraft, sammanhållande
Ted Edén, Norrenergi
Per Bonnevier, Norrenergi
Shahriar Badiei, Vattenfall R&D
Björn Larsson  Mälarenergi
Ingemar Andersson, Mälarenergi
Patrik Nilsson, E.ON Värme Lokala energilösningar AB
Henrik Landersjö, E.ON Värme Lokala Energilösningar AB
Holger Feurstein, Kraftringen
Lars-Erik Hammarström, Tekniska Verken i Linköping

Byggnader som en reglerresurs                    
Holger Feurstein, Kraftringen, sammanhållande
Daniel Nyqvist, Norrenergi
Joakim Holm, Tekniska Verken i Linköping
Cecilia Ibánez-Sörenson, Vattenfall R&D
Tommy Persson, E.ON Värme Lokala energilösningar AB
Maria Karlsson, Skövde Värmeverk
Thomas Franzén, Göteborg Energi
Per Örvind, Eskilstuna Energi & Miljö AB
Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö AB
Patric Jönnervik, Jönköping Energi
Mathias Bjurman, Grundledningen HB

Fjärrvärmen och fjärrkylans roll                   
Anders Moritz, Tekniska Verken i Linköping, sammanhållande
Staffan Stymne, Norrenergi
Linda Nylén, Vattenfall R&D
Pamela Henderson, Vattenfall R&D
Sofie Lagerblad, E.ON Värme Lokala Energilösningar AB
Fabian Levhin, Stockholm Exergi
Lennart Hjalmarsson, Göteborg Energi